×

E-POSTA İLETİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

ASF Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Ticaret A.Ş. (“Otel”) olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca otelimize ait uzantılara sahip elektronik posta adresleri ile iletişim kurmanız faaliyetine özel olarak hazırlanan aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Otel’imiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI

Otelimiz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal/hizmet satış ve satın alma faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla  sizlerin Kimlik (Ad-Soyadı), İletişim (mail adresi) ve tarafınızca gönderilen iletide yer alan diğer kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

İşlenen verileriniz, yetkili mercilerce talep edilmesi veya bu verilerin paylaşılmasının mecburi olması durumunda, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılacaktır.

Ayrıca elde edilen kişisel veriler Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği üzere “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak tarafımıza yöneltilen dilek, istek, şikayet veya taleplerin değerlendirilmesi ve çözümlenmesi amacıyla sınırlı olarak Tedarikçi veya Müşteri ile paylaşılabilmektedir.

MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elektronik posta adreslerimize ileti gönderilmesi vasıtasıyla bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebep Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinde yer alan:

“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” Hükmüdür.

Tarafınızca gönderilen maillerin içerisinde yer alan ve Kanun’un 5. Maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmesi mümkün olmayan kişisel veriler “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamındaki taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.themuseumhotelantakya.com/  adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda asfotell@hs01.kep.tr veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden kvkk@themuseumhotelantakya.com  adresine konu kısmına “Kişisel Verilere İlişkin Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi www.themuseumhotelantakya.com/ adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.